Zanim zaczniesz budowę – uzyskaj pozwolenie

 

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. rozdział 4, art. 28, ust. 1 – roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (prace, które nie wymagają pozwolenia określa ta sama ustawa, rozdz. 4, art. 29-31).

 

Wniosek o wydanie decyzji należy złożyć we właściwym organie administracji architektoniczno – budowlanej – najczęściej jest to starosta (w przypadku innych obiektów wniosek należy złożyć do wojewody). Do wniosku zgodnie z wyżej wymienioną ustawą rozdz. 4, art. 33, należy dołączyć:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi dokumentami i zaświadczeniami;

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeśli jest wymagana na danym terenie.

 

Projekt budowlany powinien zawierać:

  • projekt zagospodarowania działki. Na aktualnej mapie powinny być zaznaczone granice działki, już istniejące budynki, przebieg wszelkich instalacji podziemnych i naziemnych, układ instalacji kanalizacyjnej i inne;

  • projekt architektoniczno-budowlany

w zależności od potrzeb:

  • oświadczenie związane z dostawami energii, wody, gazu i ciepła – patrz art.34, ust. 3, pkt. 3

  • oświadczenie dotyczące dojazdu do działki;

  • wyniki badań geologiczno-inżynierskich.

  • geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

 

Decyzja o pozwoleniu na budowę powinna być wydana w terminie do 65 dni. Niestety praktyka pokazuje, że czas otrzymania decyzji może znacząco się wydłużyć, ze względu na uzupełnianie wniosku czy skargi, więc należy uzbroić się w cierpliwość. Z reguły termin ważności decyzji to dwa lata od dnia wydania decyzji. Decyzję otrzymują: wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz inne organy.

 

 

 
 

Komentarze do artykułu:

Napisz własny komentarz do tego artykułu
Imię
Twój komentarz:


Poprzedni wpisNastępny wpis
ul. Wiejska 57 lokal U1
15-351 Białystok
Tel: 85 732 98 62
Kom: 692 369 200
Fax: 85 732 98 62
Email: dominanta@dominanta.pl