Prace budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę

 

Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – definiuje następujące pojęcia:

Budowa – to wykonywanie, odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego w określonym miejscu.

Przebudowa – to roboty budowlane, które skutkują zmianami parametrów użytkowych lub technicznych już istniejącego obiektu budowlanego. Warto przy tym zaznaczyć, że to pojęcie nie odnosi się do zmian w kubaturze, powierzchni, wysokości, długości, szerokości czy liczby kondygnacji budynku. W takich sytuacjach mamy już do czynienia z budową.

Remont – wykonanie robót budowlanych celem odtworzenia stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. W przypadku remontu można używać innych materiałów niż pierwotnie.

 

Poprawne interpretowanie powyższych pojęć ma istotne znaczenie w przypadku podjęcia przez nas robót budowlanych. Otóż budowa i przebudowa domu wymagają uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. Natomiast zgodnie z wyżej wymienioną ustawą art. 29, ust.2 i art. 30 ust.1 następujące roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę ( należy je natomiast zgłosić do odpowiedniego organu):

  • remont istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów, które zostały wpisane do rejestru zabytków;

  • docieplenia budynków o wysokości do 12 m;

  • utwardzenia powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

  • instalowanie tablic i urządzeń reklamowych (niektóre objęte są obostrzeniami – należy sprawdzić);

  • wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (w ustawie określono wyjątki – należy się zapoznać);

  • wykonywanie ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;

  • przebudowa sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

  • instalowanie krat na obiektach budowlanych;

  • montaż wolno stojących kolektorów słonecznych;

  • instalowanie kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej;

Z kolei zgłoszenia właściwemu organowi wymaga m.in. budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m. Również wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu np. urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych podlega zgłoszeniu.

 

 

 
 

Komentarze do artykułu:

Napisz własny komentarz do tego artykułu
Imię
Twój komentarz:


Poprzedni wpisNastępny wpis
Proponowane projekty

Projekt domu Gusto II - wizualizacja 1
Gusto II 101,44m2
min. wym. działki:
19,35m x 20,85m
energooszczędne
zapamiętaj
Projekt domu Gusto II 2G - wizualizacja 1
Gusto II 2G 113,36m2
min. wym. działki:
21,75m x 20,85m
energooszczędne
zapamiętaj
ul. Wiejska 57 lokal U1
15-351 Białystok
Tel: 85 732 98 62
Kom: 692 369 200
Fax: 85 732 98 62
Email: dominanta@dominanta.pl